POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI 

PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A

Platformei Train to Trade

Data ultimei actualizări: 21.06.2021

Vă rugăm să citiți cu atenție prevederile acestei Politici de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal („Politica”), care, împreună cu Politica de Cookies, face parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale de utilizare a Platformei Train to Trade (termen definit mai jos), întrucât conține informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Platforma Train to Trade și la drepturile dvs. în legătură cu această prelucrare de date. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică, fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea actualizată și data ultimei actualizări, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați Platforma Train to Trade, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Platforma online https://traintotrade.eu/ pune la dispoziție utilizatorilor în mod obiectiv informații și materiale de informare și educare referitoare la investiții în acțiuni listate pe Bursa de Valori București și alte burse din străinătate, plasamente în fonduri de investiții și fonduri de pensii, investiții în monede digitale și cryptomonede, toate acumulate și structurate de domnul Gilbert Granieri.

Domnul Gilbert Granieri desfășoară această activitate ce are ca scop promovarea investițiilor responsabile și îmbunătățirea nivelului de cultură financiară și de înțelegere a produselor financiare în România și nu numai, prin intermediul entității juridice Lean Expert Consulting S.R.L., o societate română cu răspundere limitată, cu sediu în România, Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Martir Col. Ioan Uță Nr. 20, AP. 2 camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/407/2006 și având cod unic de identificare 18369460 ("Lean Expert"). Atât serviciile prestate, cât și produsele realizate de către domnul Granieri pot fi achiziționate, vizualizate, rezervate, comandate și/sau consumate în mod direct de la distanță, prin interacțiune online prin cadrul platformei https://traintotrade.eu/ ("Platforma Trade to Train" sau "Platforma").

Lean Expert este proprietară a Platformei Train to Trade, astfel încât toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea acesteia. Lean Expert deține rolul de operator de date cu caracter persona în raport cu utilizatorii Platformei Train to Trade.

Termenii folosiți cu majusculă în prezenta Politică vor avea sensul acordat acestor termeni în cuprinsul Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare a Platformei Train to Trade, cu excepția cazului în care aceștia au fost definiți altfel în această Politică.

1. Date personale colectate și scopul prelucrării

Informațiile colectate și prelucrate prin intermediul formularelor regăsite în secțiunea de [„Contact”] disponibilă la https://traintotrade.eu/ pe Platforma Train to Trade sunt: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, telefon.

Prin completarea datelor în formularul de creare cont, Utilizatorii declară că acceptă necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza de date a Platformei Train to Trade și își dau acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Platforma Train to Trade pentru desfășurarea și/sau derularea, fără limitare, de activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.  

Datele pe care ni le furnizați sunt utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, inclusiv pentru crearea contului de utilizator, pentru a administra, sprijini și evalua Serviciile și Produsele noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. De asemenea, datele dvs. sunt colectate și în vederea transmiterii de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens.

Dacă nu sunteți de acord cu maniera de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, nu introduceți datele personale în formularele Platformei Train to Trade și nu utilizați funcționalitățile acesteia.

Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către Utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistrează Utilizatorul, data, ora și tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate și toate logările și derogările tuturor Utilizatorilor pe și de pe Platforma Train to Trade.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, vom prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării Serviciilor, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, să dispunem anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal, caz în care vom continua prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2. Contribuția Google Analytics 

Platforma Train to Trade se folosește de date cu caracter personal colectate, prelucrate și stocate automat de către terțe părți precum instrumentul de marketing Google Analytics. Instrumentul Google Analytics are rolul de a colecta cookie-uri primare ce conțin identificatori precum browser-ul utilizat, IP, locația, vârsta, afinități, etc., precum și acțiunile realizate pe Platforma Train to Trade.

Google Analytics ne permite să monitorizăm și să analizăm care este tipul utilizatorilor Platformei Train to Trade, pe fiecare pagină, de unde ați ajuns pe Platforma Train to Trade și, bineînțeles, care sunt subiectele/serviciile de interes pentru fiecare categorie de utilizatori în parte. Pentru mai multe informații referitoare la protejarea datelor, mascarea adresei IP, politica de confidențialitate Google Analytics, etc, vă rugăm să accesați https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=ro&authuser=1&ref_topic=1008008. 

3. Transfer de date cu caracter personal

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Platforma Train to Trade se asigură de luarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

4. Drepturile Utilizatorilor 

Prin citirea acestei Politici, în calitatea dvs. de Utilizator al Platformei Train to Trade luați la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare, dreptul de restricționare, dreptul de a obiecta, dreptul de a depune o plângere, precum și dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, pus în aplicare de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), după cum urmează:

  1. Dreptul de acces: Vă permite să obțineți o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, informații relevante privind activitățile de prelucrare a datelor.
  2. Dreptul la rectificare: Vă permite să corectați datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte.
  3. Dreptul la ștergerea datelor: Vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate).

Important! Nu vom putea da curs cererii în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioadă sau în care datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apărarea unui drept în instanță.

  1. Dreptul la restricționarea prelucrării: Vă permite să solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră și anume: (a) ați cerut rectificarea datelor; (b) v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale; (c) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea unui drept; (d) v-ați opus prelucrării datelor.
  2. Dreptul la opoziție: Vă permite să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege. Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct (de exemplu, dacă primiți e-mailuri cu notele noastre informative ne poți solicita dezabonarea). În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, vă rugăm să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați o astfel de cerere.
  3. Dreptul la portabilitatea datelor: Vă permite să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date. Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru derularea contractului încheiat cu noi și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus și pentru a obține mai multe informații cu privire la aceste drepturi, vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă în atenția noastră, în calitate de operator de date, la adresa din Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Martir Col. Ioan Uță Nr. 20, AP. 2 camera 2 (respectiv, sediul profesional al proprietarului Platformei Train to Trade).

În plus, orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la autoritatea națională de supraveghere, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate.

5. Limitarea răspunderii 

Platforma Train to Trade nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru modul în care sunt procesate următoarele:

  1. datele cu caracter personal introduse de către Utilizatori în zona de acces public precum secțiunea de comentarii aferentă Secțiunii „Articole” disponibilă la linkul https://traintotrade.eu/;
  2. colectarea și transferul de către Utilizatori, de date cu caracter personal împărtășite de alți Utilizatori sau captate de către un Utilizator în format video, foto sau audio fără acordul celorlalți Utilizatori participanți, în cadrul Serviciilor, fie cursuri online, fie webinarii (în acest caz, ipoteza este aceea în care Utilizatorul nu asigură confidențialitatea și cadrul necesar pentru participarea la cursuri, ci se află, de exemplu, într-un loc public sau în încăpere cu o altă/alte persoană/persoane neparticipante în mod oficial la curs);
  3. datele cu caracter personal colectate și procesate de alte platforme cu care Platforma Train to Trade interacționează în prestarea Serviciilor oferite, precum Skype, Zoom, Google Meet sau canale de vizualizare video cum este Youtube. Astfel de entități dețin răspunderea pentru modul cum gestionează îndeplinirea obligațiilor de protecție a datelor cu caracter personal. 

6. Autoritatea competentă

Autoritatea publică centrală cu competență generală în domeniul protecției datelor personale în România este A.N.S.P.D.C.P. – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30. Autoritatea poate fi contactată la următoarea adresă de email anspdcp@dataprotection.ro.

TRAINTOTRADE.EU © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram